Praca z ciężkim sprzętem – środki ostrożności 

Praca z ciężkim sprzętem – środki ostrożności 

Osoba będąca operatorem sprzętu ciężkiego zajmuje się wykonywaniem prac naziemnych, a także podziemnych pod nadzorem kierownika budowy. Głównym narzędziem pracy operatora jest jedno lub kilka urządzeń sterowanych mechanicznie, hydraulicznie, niekiedy elektronicznie. Co ciekawe, operator może pracować zarówno w przestrzeni otwartej, w kabinach maszyn, jak i warsztatach remontowych. Najbardziej ryzykowna jest praca w przestrzeni otwartej, czyli przede wszystkim na placu budowy, gdzie operator narażony jest między innymi na zmienne warunki pogodowe oraz niestabilne powierzchnie gruntowe. Jakie powinien przedsięwziąć środki ostrożności?

Praca operatora 

Obowiązkiem operatora sprzętu ciężkiego jest zabezpieczenie terenu, a także konserwacja sprzętu, za pomocą którego wykonuje swoje obowiązki. Co więcej, w razie występujących usterek powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt kierownikowi robót, budowy lub brygadziście. Operator jest też zobowiązany do prowadzenia dokumentacji przedstawiającej zużycie materiału oraz rozliczającej wykonany przez niego zakres prac. Ponadto musi również dbać o bezpieczeństwo oraz o higienę pracy. 

Co więcej, każdy operator musi użytkować daną maszynę zgodnie z jej przeznaczeniem oraz uwzględniać zakres mocy danego sprzętu, a także jego ograniczenia oraz dostosowywać się do obowiązujących norm i reguł eksploatacji danej maszyny.

Środki ostrożności

Poniżej przedstawiamy przykładowe środki ostrożności, jakie należy przedsięwziąć, wykonując pracę przy użyciu ciężkiego sprzętu.

  • W przypadku robót na ziemi należy zabezpieczać wykopy skarpy i wykonywać umocnienia pionowych ścian.
  • Maszyny należy ustawiać w bezpiecznej odległości od wykopów, aby uniknąć ich przewrócenia się.
  • Koniecznie trzeba przestrzegać bezpiecznej zasady składowania urobku, na przykład w odpowiedniej odległości od wykopu, w celu ograniczenia możliwości zawalenia się ściany wykopu.
  • Pracownik musi posiadać odzież roboczą, kask, okulary, rękawice i buty ochronne. Musi także stosować środki ochrony indywidualnej. Operator sprzętu ciężkiego musi zakładać kamizelkę odblaskową tuż po wyjściu z kabiny, a w przypadku przekroczenia norm hałasu, osoba ta musi zostać wyposażona w ochronniki słuchu.
  • Podczas pracy należy robić przerwy tak, aby zmniejszyć obciążenie psychiczne i fizyczne.
  • Każda maszyna, która jest wykorzystywana do robót naziemnych lub podziemnych, powinna być poddawana systematycznym przeglądom technicznym, a wszystkie usterki muszą być zgłaszane i usuwane. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy systemy ostrzegawcze i sygnały świetlne działają prawidłowo.
  • Osoby postronne nie powinny przekraczać strefy prac niebezpiecznych, w celu uniknięcia wypadku.

Praca ze sprzętem ciężkim wiąże się z koniecznością przestrzegania szeregu środków ostrożności. Przede wszystkim operator musi zostać wyposażony w odpowiednią odzież chroniącą. Jego zadaniem jest także sprawdzenie maszyny przed rozpoczęciem prac oraz odpowiednie zabezpieczenie terenu, w taki sposób, aby osoby postronne nie miały dostępu do strefy niebezpiecznej.

Leave a Comment

Your email address will not be published.